فرایند پذیرش مقالات

مقالات واصله در دفتر فصلنامه ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید موضوع و تناسب آن با مجله  در پروسه داوری قرار خواهد گرفت.