اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یوسف امینی

دکتری جامعه شناسی استادیار

yousefaminigmail.com

سردبیر

وحید قاسمی

جامعه شناسی استاد دانشگاه اصفهان

vahghasemiyahoo.com

مدیر داخلی

احمدعلی حسابی

جامعه شناسی استادیار

ahmadali_hesabiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

یعقوب احمدی

دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز کردستان

yahmadiyahoo.com

ابــراهیم انصــاری

جامعه شناسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

e.ansariyahoo.com

حسیـن بنی‌فاطمـــه

جامعه‌شناسی استـاد جامعه‌شناسی دانشگــاه تبـــریـــز

hakiminyagmail.com

علی‌حسین حسین‌زاده

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

alihos81yahoo.com

منصور حقیقتیان

جامعه‌شناسی دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

mansour_haghighatianyahoo.com

رحیــــم فرخ‌نیـــا

جامعه‌شناسی استــاد جامعه‌شناسی دانشگـاه بوعلی همـــدان

r.farkhniayahoo.com

صمـــد کلانتـــری

جامعه‌شناسی استـاد جامعه‌شناسی دانشگـاه اصفهــــان

samadkalantarigmail.com

عبدالعلی لهسایی‌زاده

جامعه‌شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

lahsaeiyahoo.com

علـی‌رضـا محسنـی

جامعه‌شناسی استاد جامعه‌شناسی دانشگـاه تهــــران

alirezamohseniyahoo.com