اهداف و چشم انداز

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های مختلف جامعه شناختی شروع به فعالیت نموده و بستری مناسب برای بحث و گفتگو و انتقال نظرات و نتایج به دست آمده درباره پژوهش ها و تحقیقاتی است که در رابطه با موضوعات مربوط به مسایل اجتماعی، آسیب های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، هویت اجتماعی و ... مطرح می گردد . از اینرو تمامی مقالاتی که به موضوعات و مطالعات مرتبط با جامعه اختصاص داشته باشد و بنابر چارچوب ساختار علمی مجله تحریر شده باشد امکان چاپ در این مجله را خواهد داشت . لذا صاحب نظران و اندیشمندان می توانند با عضویت در سامانه، مقالات خود را جهت بررسی و چاپ در این فصلنامه علمی- پژوهشی ارسال نمایند.