دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 44، بهار 1398، صفحه 1-320 
3. طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی سواد تغذیه ای برای دوره متوسطه دوم

صفحه 47-78

کبری خواجه پور؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


14. برساخت و تجربه شخصی اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصادی

صفحه 321-346

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده