دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تابستان 1398 
3. طراحی الگوی مفهومی فرهنگ سازمان بهزیستی کشور در راستای توسعه پایدار به روش ساختاری – تفسیری

صفحه 51-72

میترا گلستانی سروانی؛ مصطفی عسکریان؛ یلدا دلگشایی؛ امیرحسین محمودی


6. مطالعه زمینه ها و موانع شکل گیری حکمرانی خوب در ایران معاصر

صفحه 123-154

فاطمه دوله؛ سیف الله سیف اللهی؛ حبیب الله زنجانی