دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 1-308 
3. تأثیر گذاری ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری شرکت ها در تولید وابستگی میان مصرف کنندگان و محصولات

صفحه 35-58

محمدعلی عبدالوند؛ ناهید ریحانی؛ کامبیز حیدر زاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش