دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 1-356 
3. نقش اقتصادی گردشگری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

صفحه 47-68

محمدحسن الهی‌منش؛ سیدباقر حسینی نژاد ماه خاتونی؛ محسن یاسمی


8. طراحی الگوی مفهومی تأثیرمؤلفه های کارآفرینی دانشگاهی

صفحه 171-202

زهره حسنی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی


10. تربیت شهروندی از دیدگاه اسلام و پراگماتیسم

صفحه 233-266

حسین محمدی؛ محمد مزیدی؛ سعید بهشتی


12. تحلیلی برآموزش شهروندی (نیازها و روش ها) در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران

صفحه 287-318

محمدرضا غیاثی؛ مصطفی نیکنامی؛ افسانه زمانی مقدم؛ کامران محمدخانی