دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 1-360 
1. بررسی آسیب های اجتماعی زنان در خانواده های فصلی

صفحه 1-30

باقر ساروخانی؛ پگاه مشیدی؛ محمد صادق مهدوی