دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 1-382 
3. تاثیر عوامل فرهنگی - اجتماعی فناوری در خط‌مشی‌های مشارکت‌محور

صفحه 65-88

امیر احسانی؛ رضا نجف بیگی؛ احمدعلی یزدان پناه؛ کرم الله دانشفرد


4. پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش سازمانی و هوش معنوی

صفحه 89-106

مهدی زیرک؛ هادی پورشافعی؛ ملیحه غریبی؛ غلامرضا ثناگوی محرر