دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-330 (پاییز 1396) 
1. فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

صفحه 1-26

محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده