دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 1-262