دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 1-236