دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 1-232 
6. بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران

صفحه 123-142

سیدمحسن علامه؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد