دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-260 
9. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی نوجوانان چرام

صفحه 211-242

سیدعلی هاشمیان فر؛ مسلم مرتضی پور؛ کرم یعقوبی؛ مهرداد کرمی؛ گلنار قلی پور