دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، بهار 1395، صفحه 1-260 
9. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی نوجوانان چرام

صفحه 211-242

سیدعلی هاشمیان فر؛ مسلم مرتضی پور؛ کرم یعقوبی؛ مهرداد کرمی؛ گلنار قلی پور


13. بررسی و امکان سنجی پیاده سازی یک مدل کاربردی مدیریت دانش(مورد کاوی شرکت خودرو سازی)

صفحه 299-320

علی زاهدی؛ محمد دالمن‌پور؛ فرناز عظیم زاده فیروزی؛ علی محبی