دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 1-230 
10. تحلیلی بر مناط بدعت و مشروعیت مناسک عزاداری

صفحه 209-230

ایران سلیمانی؛ سیده صدیقه سید کاظمی اردبیلی