دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 1-246 
12. تعیین مولفه های سلامت و ارتقاء آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی

صفحه 273-298

منیژه بهامیریان؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری