دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 53، تابستان 1400، صفحه 1-200 
1. مفهوم پردازی مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی

صفحه 20-1

فاطمه پاکنهاد؛ محمد جواد تقی پوریان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ معصومعلی سلیمیان


2. معمای توسعه نیافتگی ایران از دیدگاه صاحبنظران علوم اجتماعی

صفحه 46-21

محمود بسطامی نژاد؛ اکبر طالب پور؛ خلیل میرزایی


7. شناسایی عوامل و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شهرداری قیامدشت

صفحه 146-126

نوروز هاشم زهی؛ سمیه هاشم زهی؛ نازنین ملکیان؛ لیلا نیرومند؛ کیوان میکائیلی آگاه