بر اساس نویسندگان

آ

 • آب شاهی، نسرین [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • آذرشین، سیدامیر [1] گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذین، احمد [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • آذین، احمد [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • آرازشی، نگار [1] استادیار گروه تربیت بدنی، مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • آراسته، حمیدرضا [1] استاد گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی،تهران ، ایران
 • آرامی، مریم [1] کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه جهانگردی موسسه آموزش عالی حکیم جزجانی گرگان
 • آزاددوست، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • آزادمیلاجردی، خاطره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران
 • آزموده، معصومه [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • آقایی، مریم [1] مربی و عضو هیأت علمی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.
 • آقاجانی، حسین [1] دانشیار جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • آقاجانی، علیرضا [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان
 • آقاسی بروجنی، وحید [1] دانشجوی دکترای رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
 • آقاسی بروجنی، وحید [1] دانشجوی دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد خوارسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

ا

 • ابراهیم زاده، رضا [1] استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • ابطحی، علی‌رضا [1] گروه تاریخ، واحد نجف اباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • ابوالقاسمی، محمود [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی٬ دانشکده علوم و تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی٬ تهران٬ ایران
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
 • احدی، حسن [1] دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • احسانی، امیر [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • احسانی افراکتی، سمیرا [1] گروه مدیریت آموزشی / دانشکده علوم انسانی/دانشگاه آزاد اسلامی/واحد سار/ساری/ایران
 • احقر، قدسی [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • احمدی، امینه [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
 • احمدی، حبیب [1] استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 • احمدی، حبیب [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
 • احمدی، سید احمد [1] استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • احمدی، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور تهران
 • احمدی، یعقوب [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور
 • احمدی، یعقوب [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
 • احمدی، یعقوب [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.
 • احمدی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • احمدپور پرویزیان، جعفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد بندرعباس
 • احمدرش، رشید [1] دانشگاه فرهنگیان کردستان
 • احمدرش، رشید [1] دکترای جامعه شناسی و استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران.
 • احمدزاده، رضیه [1] کارشناس ارشد پژوهش درعلوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بانه، کردستان.
 • احمدلو، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
 • ادیبی، مهدی [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • ایدر، نبی الله [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خوزستان، ایران
 • ایدر، نبی اله [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.
 • ایدر، نبی اله [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • ایدر، نبی اله [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • ایدر، نبی اله [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • ادهمی، عبدالرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • ادهمی، عبدالرضا [1] عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال
 • ادهمی، عبدالرضا [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • ایزدی، مهشید [1] استادیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم اجتماعی وروانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران
 • ازکیا، مصطفی [1] استادگروه جامعه‌شناسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.نویسنده مسئول
 • ازمشا، طاهره [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- مرکزی، ایران و عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.
 • اسدی، حسن [1] استادیار دانشکده علوم انسانی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ورامین، ایران.
 • اسدی، حسن [1] استادیار دانشکده علوم انسانی گروه فقه و مبانی حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • اسکندری، سمانه [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران
 • اسلامی، زینب [1] 1- استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • اسماعیلی، رضا [2] استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • اسماعیلی، رضا [1] استادیار دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 • اسماعیلی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شیراز
 • اسماعیلیان، اکرم [1] مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ [3] گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • اعتباریان، اکبر [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • اعتباریان، اکبر [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان
 • اعتباریان، اکبر [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اعتصام، ایرج [1] استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • افروخته، گیتا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • افشار زیدآبادی، فاطمه [1] گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • افشانی، سید علیرضا [1] دانشیار، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • افشانی، سید علیرضا [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد
 • افشانی، علیرضا [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
 • افلاکی فر، حسین [1] هیئت علمی
 • اکبری، زینب [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی واحد دهاقان
 • البرزی، زهرا [1] کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
 • البرزی، صدیقه [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
 • البرزی، صدیقه [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
 • البرزی، محمود [1] دانشیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • ایل سعادتمند، علی [1] گروه آموزشی علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • الهیان، حسن [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • الهی منش، محمدحسن [1] استادیار وعضو هیات علمی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • الهی‌منش، محمدحسن [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • ایلواری، محبوبه [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بابل و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز
 • امامی، پریرخ [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، اصفهان، ایران
 • امامی، پریرخ [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهاقان
 • ایمان، محمدتقی [1] استاد بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ایمان، محمدتقی [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
 • امان پور، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امیری، افلاطون [1] گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • امیری، پروانه [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • امیرپور، مهناز [1] عضو هیئت ‌علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • امیرتاش، علیمحمد [1] استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • امیر تاش، علی محمد [1] استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیفات تهران. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران
 • امیری فر، الهام [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • امیرگونه زاده، امید [1] کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیروان، ایران
 • امیرمظاهری، امیرمسعود [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • امیرنژاد، قنبر [1] عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • امیرنژاد، قنبر [1] گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • امینی، فرزین [1] گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • امینی، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.
 • امینی، یوسف [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.
 • امینی، یوسف [1] گروه علوم اجتماعی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران
 • امینیان، مریم [1] کارشناسی ارشد،گروه معماری، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران
 • امینی سابق، زین العابدین [2] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • انتظاری، علی [1] استاد گروه پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • انصاری، ابراهیم [1] استاد یار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • انصاری، ابراهیم [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • انصاری، ابراهیم [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان
 • انصاری، ابراهیم [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • انصاری، زهرا [1] دبیر آموزش و پرورش استان فارس
 • اهری لاحق، علیرضا [1] دانشجوی دکترای کارافرینی گرایش فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، گروه کارافرینی ، قزوین ، ایران

ب

 • بابایی راد، بیتا [1] گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر،ایران
 • بابائی، محبوبه [1] گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی . دانشگاه آزاد اسلامی. زنجان. ایران
 • بیاتی، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • بادامی، رخساره [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران
 • بایرامنژاد، حوریه [1] مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور نقده
 • بارگاهی، حسین [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • باروتی، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • باغبان، محمد [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • باقری، امیر سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • باقری، مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول).
 • بیچرانلو، عبدالله [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • بیچرانلو، عبدالله [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بحری پور، عباس [1] کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی
 • بختیاری فر، آیت اله [1] 1- مربی و عضو هیأت علمی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • بخشی زاده، مسعود [1] گروه مدیریت پردیس علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران و گروه مدیریت واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
 • بخشنده، مجتبی [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور
 • بدیع زاده، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)
 • براتی، هادی [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 • برزگری، یوسف [1] گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • برماس، حامد [1] استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی،کرج، ایران
 • برومندزاده، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران
 • برومندزاده، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بزازیان، سعیده [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیشمی، بهار [1] استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
 • بیک محمدی، حسن [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه اصفهان
 • بیگ زاده عباسی، فرزانه [1] گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • بلالی دهکردی، ارسلان [1] هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان پویا، اصفهان، ایران
 • بنی فاطمه، زهراالسادات [1] کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز
 • بهامی، سروش [1] دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی
 • بهامیریان، منیژه [1] دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران
 • بهیان، شاپور [1] استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، اصفهان، ایران
 • بهیان، شاپور [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران
 • بهیان، شاپور [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 • بهرامی، شهاب [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه ایران.
 • بهرامی، هادی [1] دکترای روانشناسی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • بهرام زاده، حسنعلی [1] استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان،ایران
 • بهزادفر، مصطفی [1] استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • بهشتی، سعید [1] استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.
 • بهمنی، لیلا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور
 • بهمنی، لیلا [1] کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمی
 • بهوند، موسی [1] گروه مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،
 • بوشاسب‌گوشه، فیض‌اله [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

پ

ت

 • تابش، محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • تاجری، بیوک [1] استادیار گروه روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه [1] گروه ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاج مزینانی، علی اکبر [1] استادیار دانشگده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی
 • تجری، زینب [1] کارشناس ارشد پ‍ژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تدریس حسنی، معصومه [1] کارشناسی ارشد حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
 • ترابی، فاطمه [1] استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران
 • تشکر، فاطمه [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • تقی پور ظهیر، علی [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)
 • تقی زاده شیاده، نسرین [1] دانشجوی دکترای مدیریت- مدیریت رسانه‌ای، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • تقوایی فرد، لیلا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.
 • تمیمی، محمد [1] گروه مدیریت، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

ث

 • ثانوی، نسیم [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات (نویسنده مسئول)
 • ثانوی گروسیان، وحید [1] استادیار و هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد، ایران.
 • ثناگوی محرر، غلامرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ، گروه روانشناسی ،زاهدان ،ایران

ج

 • جراهی، محبوبه [1] کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، کارشناس امور بین‌الملل مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن
 • جرفی، عبدالمیر [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • جعفری، پریوش [1] 3) گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری، پریوش [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت آموزشی، تهران، ایران
 • جلائی، شهربانو [1] استادیار گروه روان شناسی ، دانشگاه آزاد واحد غرب ، تهران ، ایران.
 • جمالی، اختر [1] استادیار برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جمالی، شادی [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم
 • جمیلی اسکویی، روزیتا [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی‌شهر، سمنان
 • جمهری، فرهاد [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
 • جهانی، نادر [1] گروه مدیریت، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران
 • جهانبازیان، صدیقه [1] کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز
 • جهانبخش، اسماعیل [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • جهانبخش، اسماعیل [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • جهانبخش، اسماعیل [1] عضو هیئت علمی، گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • جهان شاهی، منیژه [1] کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 • جهانگیری، اردلان [1] کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • جهانگیرپور، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • جوانمرد، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • جواهرچیان، ندا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • جوکاری، مهناز [1] کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران.

چ

 • چناری، علیرضا [1] استادیار واحد رودهن، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • چناری، وحید [1] گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

ح

 • حاتمی‌الوار، سکینه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • حاجی آقایی، لیلا [1] دکتری جامعه‌شناسی و مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.
 • حاجی زاده میمندی، مسعود [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • حبیب، فرح [1] استاد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • حبیبی، سونا [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 • حبیبی باغ ملک، جهانبخش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد گچساران
 • حبیبی نژاد، ساسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحد یاسوج (نویسنده مسئول)
 • حجتی، اکرم [1] کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهر کرد، ایران
 • حجتی، اکرم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حدادی، کامران [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حیدری، حسن [1] دانشیار گروه مشاوره واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • حیدری، عباسعلی [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.
 • حیدری، علی حیدر [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی (نویسنده مسئول)
 • حیدری، محمود [1] دانشیار روانشناسی دپارتمان روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
 • حیدرخانی، هابیل [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • حیدرخانی، هابیل [1] دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • حیدر زاده هنزایی، کامبیز [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حسابی، احمدعلی [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • حسابی، احمدعلی [1] جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • حسنی، زهره [1] دانشجوی دکتری تخصصی٬ گروه مدیریت٬ واحد امارات٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ دبی٬ امارات متحده عربی
 • حسینی، زهرا [1] دانشجو ی دکتری ،گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم اجتماعی وروانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران
 • حسینی، سید حسین [1] دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان
 • حسینی، سید مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی همدان
 • حسینی، سیده مریم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • حسینی، محمد علی [1] دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
 • حسین پور، حامد [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حسین زاده، علی حسین [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حسینی زاده، سید سعید [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • حسن زاده طلوتی، زینب [1] کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
 • حسین زاده لطفی، فرهاد [1] عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی(استاد)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی کاربردی، تهران، ایران.
 • حسنقلی پور، طهمورث [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی نژاد ماه خاتونی، سیدباقر [1] دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم اجتماعی، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • حسنوند، ایمان [1] کارشناش کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حقانی منش، سمیرا [1] کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهر کرد، ایران
 • حقیقی، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار گروه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
 • حقیقتیان، منصور [1] عضوهیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • حقیقتیان، منصور [1] عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
 • حقیقتیان، منصور [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • حکمی، محمد [1] استادیارگروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • حکیمی نیا، بهزاد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه پیام نور
 • حکیمی نیا، بهزاد [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز
 • حکیمی نیا، بهزاد [1] دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز
 • حمدی، یحیی [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خ

د

ذ

ر

ز

 • زیاری، کرامت الله [1] استاد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه تهران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار برنامهریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • زارع، اکبر [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • زارع، علیرضا [1] دبیر آموزش و پرورش استان فارس
 • زارع، مریم [1] مدیریت آموزش عالی، مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • زارعی، طیبه [1] عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • زارعی، علی [1] دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • زارعی، غفار [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
 • زاهدی، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، استراتژیک
 • زیرک، مهدی [1] گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.
 • زرندی، مرجان [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان، اصفهان، ایران
 • زمانی، ایدا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • زمانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زمانی مقدم، افسانه [1] دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
 • زمانیها، شیما [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، تهران، ایران
 • زنجانی، حبیب الله [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • زنجانی، حبیب الله [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زندی، بهمن [1] استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • زهدی، شهرام [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

ژ

س

 • سیادت، سیدعلی [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
 • ساده، احسان [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • ساده، احسان [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • سیارخلج، حامد [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • ساروخانی، باقر [1] عضو هیت علمی دانشگاه تهران و علوم تحقیقات
 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • ساعی، منصور [1] استادیار پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • ساکی، هدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سالار نژاد، رسول [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • سام آرام، عزت الله [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • سپیانی، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 • سپیانی، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس آموزش و پرورش، اصفهان، ایران.
 • سپیانی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
 • سپهر دوست، حمید [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • سخایی، ایوب [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • سیدی، پریسا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • سیدیان هاشمی، سارا [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • سیدحسنی، فرشته السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد ،ایران
 • سید کاظمی اردبیلی، سیده صدیقه [1] گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • سراجق، مرجان [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه ازاد اسلامی همدان
 • سرپاک، مسعود [1] عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
 • سرمدی، محمدرضا [1] استادگروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،
 • سعادتمند، زهره [1] دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • سعدالدین، سیف الله [1] استاد مکانیک سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران.
 • سیف، علی اکبر [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • سیفی، سولماز [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • سیفی، محمد [1] استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • سیف اللهی، سیف الله [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سیف اللهی، سیف اله [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سیف نراقی، مریم [1] استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سقایی، مهدی [1] استادیار گروه علوم گردشگری موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
 • سلاجقه، سنجر [1] مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران.
 • سلاجقه، سنجر [1] گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • سلطانی، اقبال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • سلطانی، فخرالدین [1] استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • سلطانی فر، محمد [1] گروه علوم ارتباطات اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران
 • سلیمانی، ایران [1] گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلیمانی، ایران [1] گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • سلیمانی، ایران [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و حقوق اسلامی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • سلیمیان، سهیل [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی اداره کل آموزش
 • سلیمیان، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • سلیمان پورعمران، محبوبه [2] استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

ش

 • شاه طالبی، بدری [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • شاهنوشی، مجتبی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • شاه ولی، ریحانه [1] .
 • شاویسی زاد، سعید [1] کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • شجاعی، علی اصغر [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
 • شیخی، ایوب [1] گروه ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • شیخویسی، یاسر [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • شیری، اعظم [1] کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • شیری، طهمورث [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • شیرازی، زینب [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی، گرایش جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
 • شیرازی، زهرا [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی، گرایش جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
 • شرفی، شهین [1] مدیریت،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران
 • شریفی، سعید [1] استادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • شریفی، مسعود [1] استادیار روانشناسی دپارتمان روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • شفعی، سعید [1] کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • شفیعی، پری ناز [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • شفیعی نیا، عباس [1] مدرس گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران.
 • شکور، علی [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران.
 • شمس الدینی، علی [1] استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران.
 • شهیم، سهیلا [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، ایران.
 • شول، عباس [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

ص

ض

 • ضیاءآبادی، آرش [1] پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

ط

 • طالبی، بهنام [1] گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • طالبی، زینب [1] دانش آموخته دوره دکتری تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • طاهری، احمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، سودابه [1] دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
 • طاهری، سودابه [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ورامین، ایران.
 • طاهری، طاهره [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • طاهری گودرزی، حجت [1] استادیار مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
 • طباطبایی، مینو [1] گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه پیام نور
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] اموئزطشی
 • طرخان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • طرهانی، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • طلوعی، عباس [1] عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی(استاد)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران.
 • طهماسبی پور، نجف [1] استادیارو عضوهیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تهران
 • طهماسب زاده، سیده صدیقه [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

ظ

ع

 • عارفی، مختار [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • عالی پور، مجتبی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدرس دانشگاه پدافند خاتم الانبیا
 • عالم تبریز، اکبر [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران
 • عباسی، خیام [1] استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد شوشتر، شوشتر، ایران.
 • عباسی، زهرا [1] استادیار،گروه معماری، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران
 • عباسی رستمی، نجیبه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عباس زاده، محمد [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز
 • عباس‌زاده، مریم [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
 • عباسی شوازی، محمدتقی [1] استادیار و عضو هیأت علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عباسی‌شوازی، محمدتقی [1] استادیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عبدالرحمانی، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 • عبدالعلی پور، امیرحسین [1] دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران.
 • عبدالله‌پور، آزاده [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.
 • عبدالهی، سامان [1] مدرس دانشگاه و پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • عبدالوند، محمدعلی [1] استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عبدزاده، سیما [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عزیزی، ابوطالب [1] دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر و شهید رجایی شیراز
 • عزیزخانی، اقباله [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال ـ دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه.
 • عزیزخانی، اقباله [1] هیئت علمی دانشگاه - علوم اجتماعی
 • عزیز زاده، فریبا [1] استادیار گروه مدیریت، واحد پیرانشهر (ارومیه)، دانشگاه آزاد اسلامی، پیرانشهر (ارومیه)، ایران
 • عسکریان، مصطفی [1] استاد تمام گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
 • عسگری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج کرج ایران
 • عشایر، طاها [1] بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان
 • عشقی پور، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • عشقی پور، حمید رضا [1] دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • عطایی، بهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • عطایی، پری [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
 • عطایی، پری [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • عظیمی، سمیه [1] دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • عظیمی، سمیه [1] کارشناس ارشدگروه الهیات، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • عظیمی، سمیه [1] کارشناس ارشد گروه الهیات، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • علامه، سیدمحسن [1] استادیار عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • علی پور، پروین [1] پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
 • علی پور، حسین [1] استادیار مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
 • علی پور، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
 • علی زاده، زهرا [1] عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.
 • علمی، محمود [2] گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران
 • عموزاده سماکوش، حسن [1] دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، گروه عاوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک ایران.
 • عنایت، حلیمه [1] دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
 • عنایتی، ترانه [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران.

غ

 • غیاثی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت واقتصاد،واحدعلوم تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • غریبی، طاوس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • غریبی، ملیحه [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ،گروه پرستاری ، زاهدان ،ایران
 • غفاری، داریوش [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
 • غفاری، محمد [1] دانشجوی دکتری بازاریابی مدیریت دانشگاه اصفهان
 • غفاری، مسعود [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
 • غفوری کله، سیده معصومه [1] دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

ف

 • فاتحی‌زاده، مریم [1] دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فیاض، ابراهیم [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • فیاض، ابراهیم [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • فاضل، رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکز، گروه جامعه شناسی، گرایش جامعه شناسی، تهران، ایران .
 • فاضلی، عصمت [1] متخصص روانشناسی بالینی از استرالیا، عضو هیأت علمی واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران
 • فاضلی، محمد تقی [1] استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
 • فاضلی، نقی [1] استادیار حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان،
 • فاطمیان، علی [1] کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • فتاح، ناظم [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
 • فتاحی، شهرام [1] دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • فتحی، سعید [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)
 • فتحی، لیلا [1] عضوعلمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور البرز، ایران
 • فتحعلی پور، آمنه [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • فراستخواه، مقصود [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • فرجامی کیا، هادی [1] دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی سیاسی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • فرقانی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • فرمهینی فراهانی، محسن [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فرهوش، معصومه [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
 • فیروزآبادی، آمنه [1] دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی گرایش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
 • فقیه حبیبی، علی [1] استادیار گروه حقوق واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • فقیه حبیبی، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • فکرآزاد، حسین [1] واحد تهران مرکز، گروه جامعه شناسی، گرایش جامعه شناسی هنر، تهران، ایران .
 • فکری بارکوسرایی، رضا [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه قم
 • فلاح، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت ، نور ، ایران
 • فلاح، محمدحسین [1] دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • فلاح، وحید [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • فلاح کاظمی، مریم [1] کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا تهران
 • فهرستی، جمیله [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • فهیم، محسن [1] استادیار گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • فهیم، محسن [2] گروه الهیات، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

ق

ک

 • کیارسی، آزاده [1] مدرس دانشگاه پیام نور واحد دزفول
 • کیارسی، سمیه [1] گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شادگان، شادگان ایران
 • کارسنجی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • کارگر، سعید [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • کارگر، مهناز [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • کارگرکوتیانی، رضا [1] گروه تاریخ، واحد نجف اباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • کاظمی، احترام [1] دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • کاظمی، عباس [1] کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران
 • کاظمی، یونس [1] کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان،ایران
 • کاکابرایی، کیوان [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • کاکاوند، یونس [1] علوم اجتماعی .دانشکده مدیریت .دانشگاه امام علی(ع)
 • کیانی اشترجانی، سعید [1] کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • کیانپور، مسعود [1] استاد یار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
 • کاویانی، الهام [1] استادیار گروه مدیریت اموزشی،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه ایران.
 • کاویانی، پروانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان/اصفهان
 • کاوسی، اسماعیل [1] دانشیار مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • کبیری، نرگس [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کرامتی معز، هادی [1] مدرس دانشگاه و پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
 • کردزنگنه، رستم [1] کارشناس اداره کل بهزیستی خوزستان
 • کردزنگنه، منوچهر [1] گروه علوم اجتماعی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران
 • کرمی، مهرداد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • کریمی، ماندانا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 • کریمی، منصوره [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ، واحد غرب ، تهران ، ایران.
 • کریمی آرا، کریم [1] دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحددهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • کرمانی، محسن [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • کریمیان، حسین [1] استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • کریمی کما، مه لقا [1] دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران
 • کریم نژاد، شهرام [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشانی، سعید [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • کشاورز، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.
 • کلانتری پور، سمیرا [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 • کلاهدوزان، هاجر [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • کلدی، علیرضا [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • کیمیایی، فوزیه [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران
 • کمالی، محمد جلال [1] استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • کی نژاد، لیلا [1] کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • کیوان آرا، محمود [1] دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • کولیوند، شکیبا [1] کارشناسی ارشد پژوهش‌اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان (نویسنده مسئول)

گ

ل

م

 • ماشینچی، علی اصغر [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
 • مافی، فرزاد [1] عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دوران اسلامی، واحد ابهر، دانشگاه آزاداسلامی، ابهر، ایران
 • متانی، مهرداد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر، ایران.
 • متانی، مهرداد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران.
 • متانی، مهرداد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه، قائم شهر، ایران
 • محبی، سیروس [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • محبی، سلیمان [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • محرابی، جواد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران
 • محسنی، رضاعلی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • محسنی، علی [1] استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم
 • محسنی تبریزی، علیرضا [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • محقق نژاد، فریبا [1] دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران
 • محمدی، اصغر [1] عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • محمدی، اصغر [1] استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان ،ایران
 • محمدی، اصغر [1] استادیار گروه جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • محمدی، اصغر [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • محمدی، اصغر [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دهاقان، ایران.
 • محمدی، اصغر [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحددهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • محمدی، الهام [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران.
 • محمدی، حسین [1] دانشجوی دکتری( فلسفه تعلیم و تربیت)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران.ایران
 • محمدی، عاطفه [1] کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • محمدی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • محمدپناه، امیر حسین [1] دکتری جامعه شناسی و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
 • محمدخانی، کامران [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه دکتری مدیریت آموزش عالی، (نویسنده مسئول)
 • محمدخانی، کامران [1] دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
 • محمدخانی، کامران [1] دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • محمد داودی، امیر حسین [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه، ایران
 • محمدی قشلاق، پریوش [1] مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • محمدی نیکو، اعظم [1] کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان، واحد علی آباد کتول. کارشناس کاردانش و کشاورزی اداره کل آموزش و پرورش گرگان
 • محمدی نیکو، اکرم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد دهاقان، مدرس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر استان گلستان
 • محمودی، آرمین [1] گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • محمودی، امیرحسین [2] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.
 • محمودی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.
 • محمودیان، حسین [1] دانشیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • محمودیان، حمید [1] استادیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، فارس، ایران.
 • مختاری، مصطفی [1] کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مخملی، عبداله [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • مددلو، قهرمان [1] دانشجوی دکترای تخصصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
 • میر، عباس [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
 • مرادخانی، مهری [1] کارشناس ارشد مطالعات زنان، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • مرتضایی، حدیثه [1] دانشجوی دکترای مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • مرتضی پور، مسلم [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مرتضوی، سیده لیلا [1] کارشناس ارشد گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • میرحسینی، بیدا [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • مردانی، مرضیه [1] کارشناس ارشد مطالعات زنان (زن و خانواده) دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه پیام نور.
 • میرزاییان مفرد، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • میرزابیگی، محمدعلی [1] دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • میرزمانی، سید محمود [1] استاد،گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر ،یزد،ایران
 • میرعلوی، سید مختار [1] کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان
 • مروت، برزو [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی از گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مزیدی، محمد [1] دانشیار بخش مبانی تربیت اجتماعی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز. شیراز،ایران
 • مسیحی کوشکساری، مهدی [1] کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
 • مشبکی اصفهانی، اصغر [1] استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مشیدی، پگاه [1] دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • مشکاتی، زهره [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران
 • مشکاتی، زهره [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان، ایران.
 • مشکلانی، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • مظفری، افسانه [1] معاون پژوهشی واحد علوم تحقیات تهران دانشکاه ازاد اسلامی
 • مظفری، روح الله [2] .
 • معدنی، سعید [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معیری، سولماز [1] دانش‌آموخته مددکاری اجتماعی دانشگاه پیام نور ارومیه
 • معصومی راد، رضا [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
 • معمارزاده طهران، غلامرضا [1] دانشیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • معینی، سیدرضا [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • معینی، سیدرضا [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • معینیان، نرمینه [1] گروه جامعه شناسی/ دانشکده علوم انسانی /دانشگاه ازاد اسلامی تبریز /ایران
 • مقدس، سعید [1] کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • مکوندی، فواد [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • مکوندی، فواد [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • ملازهی، امین [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • ملاسعیدی، سارا [1] کارشناس ارشد روان شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • ملائکه، سید حسن [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، شهرضا، ایران.
 • ملکی آوارسین، صادق [1] دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • ممبینی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • ممیوند، بهروز [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • منتظری، محمد [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران , ایران.
 • منظری توکلی، علیرضا [1] علوم تربیتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران.
 • مهاجرانی، علی اصغر [1] استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مهاجرانی، علی اصغر [1] استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مهدوی، اکبر [1] گروه حقوق، واحد اردیبل، دانشگاه آزاد اسلامی ار، اردبیل، ایران
 • مهدوی، عبدالمحمد [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا تهران
 • مهدوی، محمد صادق [1] استاد گروه جامعه شناسی.دانشکده علوم اجتماعی.دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • مهراجی، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
 • مهرآراء، اسداله [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر
 • مهمانی، رقیه [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد
 • موحد، مجید [1] دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 • موحد، مجید [1] دانشیار و عضو هیأت علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • موسایی، میثم [1] استاد گروه آموزشی برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • موسی زاده، بهروز [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مولایی، جابر [1] مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ایلام

ن

 • ناجی، زهرا [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
 • نادری، حمدالله [1] محقق اجتماعی و کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه تبریز
 • نادری، عزت اله [1] استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نادری پور، مریم [1] گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
 • نیازی، محسن [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان
 • نیازی، محسن [1] استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نیازآذری، کیومرث [1] استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران
 • نیازآذری، کیومرث [1] استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ناصری، سهیلا [1] استادیار جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد تهران
 • ناصرزاده، هانا [1] دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • ناطقی، فائزه [1] استادیار فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • ناظمی، جمشید [1] عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی (استادیار)- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • نامداری، مژگان [1] کارشناس ارش جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان (نویسنده مسئول)
 • نائینی داورانی، لیلا [1] مشاوره
 • نجفی، آراز [1] عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دوران اسلامی، واحد ابهر، دانشگاه آزاداسلامی، ابهر، ایران
 • نجفی، سالار [1] معاونت توسعه منابع و امور اداری مالی پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس، شیراز، ایران.
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد و مدیر گروه دکترای تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران(مسئول مکاتبات).
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد و رییس گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نشاط، الهه [1] دانشجوی مهندسی نرم‌افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • نصیری، زهره [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
 • نصیری، مرضیه [1] کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • نصر اصفهانی، معصومه [1] کار شناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • نصرت‌آبادی، مسعود [1] استادیارگروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،ایران
 • نعیمی جورشری، عباس [1] دانش آموخته دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • نقی پور، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآموزش الکترونیک
 • نیکنامی، مصطفی [1] استاد تمام ، گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طبا طبائی ،تهران،ایران
 • نیک نژادی، فرزانه [1] عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران
 • نمیرانیان، فرانک [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران
 • نواح، عبدالرضا [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • نوبخت، رضا [1] دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی و هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نوری، غزال [1] دانشجوی دکترا گروه باستانشناسی دوران اسلامی، واحد ابهر، دانشگاه آزاداسلامی، ابهر، ایران
 • نوریان فر، عزالدین [1] دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران

و

ه

ی

 • یاریان، افسانه [1] کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • یارمحمدیان، محمد حسین [1] استاد،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • یارمحمدیان، محمد حسین [1] استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • یارویسی، رضا [1] دانش آموخته دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.
 • یاسمی، محسن [1] دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم اجتماعی، جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • یاوری محبوب، سارا [1] کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یاوری محبوب، سارا [1] گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • یحیایی، جواد [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
 • یزدان پناه، احمدعلی [1] استادیار،عضو هیات علمی گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، تهران، ایران.
 • یعقوبی، کرم [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • یعقوبی دوست، محمود [1] دانشگاه آزاد شوشتر-گروه علوم اجتماعی
 • یعقوبی دوست، محمود [1] دکترای جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • یوسفی، بهرام [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • یوسفی، رضا [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری