مطالعه و بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان دینداری بر سبک زندگی (سنتی، مدرن) در بین دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 گروه علوم اجتماعی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران

3 ;کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

سبک زندگی به عنوان یک پدیده جدید با متاثر بودن از پیامدهای مدرنیته، می تواند معرف بخش عمده ای از مصرف کالاهای متفاوت اقتصادی و فرهنگی در بین افراد باشد. سبک زندگی افراد و گروه های متفاوت اجتماعی از عوامل متعددی در سطوح متفاوت کلان مدرن همچون عوامل اقتصادی و یا فرهنگی چون دین و در سطوح خرد همچون ویژگی های جنسیتی و قومیتی تأثیر می پذیرد. اما این که هر کدام از این عوامل تا چه حد می تواند بر شکل گیری و سبک زندگی مؤثر باشد مسأله ای تجربی است که برای رسیدن به این موضوع به پژوهش های تجربی نیازمندیم. با توجه به اینکه افراد در جامعه از پایگاه های اقتصادی- اجتماعی متفاوتی برخوردارند؛ پس متناسب با موقعیت اقتصادی-اجتماعی خود به انتخاب کالاهای مادی و مصرفی می پردازند. به عبارت دیگر وضعیت پایگاهی افراد در جامعه نقش تسهیل کننده یا محدود کننده ای در گزینش سبک زندگی آنان دارد. به این دلیل، شرایط زندگی، عقاید و افکار، دیدگاه های فرهنگی، جهان بینی و بالاخره نحوه گذران اوقات فراغت افراد نمی تواند از وضعیت اقتصادی- اجتماعی آنان منفک باشد.

کلیدواژه‌ها