بررسی رابطه هویت قومی و هویت ملی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان گنبدکاووس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی مسائل اجتماعی. گروه علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور. ایران. تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هویت ملی و هویت قومی و بررسی وضعیت این دو متغیر بر اساس برخی متغیرها در بین دانش آموزان مقطع متوسطه نظری گنبدکاووس، با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایشی میباشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 364 نفر و با روش طبقه ای نسبی و خوشه ای انتخاب شده اند. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه دسته نظریه پردازی هویت یعنی سطح خرد، میانه و کلان تنظیم شده است. سوال اصلی آنست که هویت ملی و قومی دانش آموزان گنبدی چه ارتباطی با همدیگر داشته و بر اساس برخی متغیرهای مستقل و جمعیت شناختی، هویت ملی و قومی آنان در چه وضعیتی قرار دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد پاسخگویان به مولفه های هویت ملی و قومی گرایش بالاتر از متوسط دارند و هویت ملی و قومی دانش آموزان بطور همزمان در وضعیت مطلوبی قرار داشته و رابطه متعارضی با همدیگر ندارند. بعلاوه رابطه مذکور در میان تمام گروههای قومی مورد بررسی نیز مثبت و مستقیم است. همچنین همبستگی متغیر احساس محرومیت نسبی با هویت ملی، معکوس و با هویت قومی مثبت و مستقیم است. ضرایب تحلیل مسیر نیز تایید کننده روابط فوق می باشد.

کلیدواژه‌ها