بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در میان زنان ایرانیِ کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی زنان کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام است. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این مقاله شامل تمامی زنان ایرانی کاربر شبکه‌های اینستاگرام و تلگرام به تعداد نامحدود است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر 384 نفر برآورد شد. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آنلاین صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS  نسخه 21 و برای تحلیل فرضیات از آزمون T استفاده شده است. نتایج تحقیق این مقاله، نشان داد که کلیشه‌های جنسیتی در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل (اینستاگرام) به صورت معنی‌داری بازنمایی شده است. همچنین در شبکه اجتماعی مورد مطالعه انواع کلیشه‌های جنسیتی (با محتوای نمادهای جنسی، با محتوای خشونت، با محتوای مردسالاری و پدرسالاری، با محتوای نقش‌های جنستی) به صورت معنی‌داری بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها