تبیین و بررسی جامعه شناختی پیامدها و مشکلات روانی زنان نابارور (مطالعه موردی در شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه ازاد دهاقان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

مسأله نازایی و ناباروری و پیامدهای آن در میان خانواد ه ها و به طور کلی، جوامع انسانی آن چنان ابعاد گسترده ای دارد که به نوبه خود جایی برای هیچ گونه شک و تردیدی باقی نمی گذارد. این پژوهش، در جستجوی پیامد های اجتماعی نازایی بر خانواده خواهد بود و بررسی این که این پیامد ها تا چه حد خانواد ه‌های نازا و بدون فرزند را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای استفاده شد و ابزار اصلی برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان نابارور شهر اصفهان که در سال ۱۳۹۸ به مرکز درمان ناباروری شهر اصفهان(واقع در خیابان مشتاق دوم) مراجعه کرده اند، می باشد. برای بدست آوردن نمونه معرف، از روش نمونه گیری به صورت در دسترس استفاده شد. حجم نمونه برآورد شده از فرمول کوکران با جامعه نامحدود در این پژوهش معادل 384 نفر می باشد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته ، بدست آمده است.پایایی این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و نتیجه نیز در مجموع بالاتر از 70/0 بوده است .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ورژن 24 و AMOS با ورژن 24 انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل سازی معادلات ساختاری ( شاخص های برازش مطلق ، تطبیقی ، مقتصد ) استفاده شده است. بین مشکل ناباروری و مولفه های پیامدهای روانی (استرس ناباروری ، عزت نفس و خودکارآمدی) در زنان نابارور شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399