تجربه زیسته معلمان دوره دبیرستان از فرآیندآموزش چند فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،رشته برنامه درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد یار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر نظر معلمان درباره شناسایی مشکلات ادراک دانش آموزان دوره دبیرستان از آموزش چند فرهنگی بوده است . به منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل تمامی معلمان مشغول به تدریس درسال تحصیلی 1398-1399در ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری یافته ها، تعداد30 نفر از آن ها، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدار شناسی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه بدون ساختار وروش تحلیل آن نیز روش تحلیل کیفی بود. مصاحبه های انجام شده از طریق کد گذاری باز ومحوری تحلیل شده اند. در مجموع 180 مفهوم؛70زیرمقوله و18مقوله استخراج شد. یافته ها نشان دادند که معلمان در تدریس به دانش آموزان با فرهنگهای مختلف با چالشهای گوناگونی روبه رو هستند، دانش آموزان از مطالب کتاب درباره معرفی وشناسایی فرهنگهای مختلف درک درستی ندارند ودر فهمیدن مطالب کتابها دچار مشکل می شوند. همچنین باید توجه بیشتری به اقوام مختلف ایران ،زبانها ،گویشها وپوششهای محلی وبومی آنها شود ،زیرا بکارگیری وتلفیق فرهنگ معیار وغالب با فرهنگ اقوام مختلف نه تنها از ارزش وعمق یادگیری فرهنگ ملی ورسمی نمی کاهد بلکه موجب یادگیری وپیشرفت آموزشی آنها می شود.آنها بیان کردند در تدریس به دانش آموزان دوزبانه با چالش روبه رو هستند کتابهای درسی مشکل اساسی دارند وآن پرداختن به زبان رسمی ومعیار وبی توجهی به فرهنگ اقوام مختلف است ،این امر سبب سردرگمی دانش آموزان در تطابق فرهنگ و قومیت خود با فرهنگ غالب است . توجه به نتایج تحقیق حاضر در تدن کتابهای درسی ونیز برنامه درسی مفید خواهد بود .

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1399