تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف تعیین تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی مرکز سلامت شهدای هفت تیر شهرستان قم انجام شد، یک بررسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری کلیه ی افراد مبتلا به بیماری دیابت مراجعه کننده به مرکز سلامت شهدای هفت تیر شهرستان قم در سال 1396 بودند، که از میـان آنهـا 50 نفـر بـه روش نمونـه گیـری تصادفی ساده ( 25 نفر برای گروه آزمایش و 25 نفر برای گروه شاهد ) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده؛ پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO) و پروتکل خودمراقبتی بودند که پیش و پس از اجرای روش آموزش خود مراقبتی بر روی شرکت کنندگان اجرا، و داده ها از طریق آمار توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( تحلیل کوواریانس ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشـان داد که آموزش خود مراقبتی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در بیماران دیابتی می شود ( 05/0 > P ).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1399