تحلیل جامعه‌شناختی و شناسایی شاخص های تدوین چشم انداز مسیر شغلی فرد در بستر جامعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی شناسایی چشم انداز مسیر شغلی فرد در جامعه انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش آمیخته و به صورت کیفی (تحلیل محتوا) و کمی (دلفی) انجام گردید. حوزه پژوهش در فاز کیفی مقاله‌ها و کتاب‌های مرتبط با موضوع بود که در مجموع از طریق نمونه گیری نظری، 35 مقاله و کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در فاز کمی تعداد 12نفر از خبرگان موضوعی از 16 منتخب که در خصوص موضوع پژوهش کتاب و یا مقاله و یا تدریس داشتند، مشارکت در تحقیق را قبول و مدل توسط آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل بخش کیفی از روش استخراج مفاهیم و تعیین مقوله‌ها استفاده گردید در بخش کمی از ضریب لاوشه برای روایی شاخص‌ها و مولفه‌ها و ابعاد استفاده شد. پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی مقالات علمی- پژوهشی و کتاب‌های تخصصی مرتبط پرداخت و در نهایت،246 مقوله از موضوعات مرتبط با چشم انداز مسیر شغلی استخراج شد که با حذف و ادغام مقوله‌های دارای مضامین یکسان و مشابه، شاخص‌های اصلی به37 مورد تقلیل یافت. این شاخص‌ها براساس 3 بعد: طرح داستان، تم داستان و آینده مطلوب، و 13 مولفه اصلی: نقاط قوت، ماموریت‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها، قوس شخصیت،خاطرات اولیه،پیش نویس، اسطوره‌ها و استعاره‌ها، رغبت‌های محیطی، دیدگاه زمانی، تفکر رهیاب و پایور، چشم اندازهای جنبی و سیستمی، دنیای مطلوب و سناریوهای محتمل دسته بندی شدند. که پس از انجام فاز کمی از طریق روش دلفی و محاسبه ضریب لاوشه، دو مولفه خاطرات اولیه و پیش نویس به دلیل اخذ ضریب لاوشه پایین تر از 56/. حذف و بقیه 3 بعد و 11 مولفه و 32 شاخص مورد تایید و نهایی شد.نتایج این پژوهش دربردارنده‌ی دستاوردهای نظری و کاربردی برای مدیران سرمایه انسانی و جامعه شناسان و فعالین حوزه تعلیم و تربیت است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1398