بررسی و امکان سنجی پیاده سازی یک مدل کاربردی مدیریت دانش(مورد کاوی شرکت خودرو سازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، استراتژیک

چکیده

شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده سازی آن ضروری است. تبیین و امکان سنجی مدیریت دانش یکی از موضوعاتی است که شاید کمتر مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است و اغلب مطالعات در مورد مدیریت دانش بوده است، در این پژوهش سعی شده است که بسترهای پیاده سازی ابتدا مورد  ارزیابی قرار گیرد و امکان سنجی گردد که آیا زمینه لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت سایپا (سالن رنگ)   وجود دارد یا نه ؟ به منظور بررسی و تایید در مورد موضوع پژوهش از خبرگان فن ( با سابقه در لایه‌های مختلف مدیریتی ) نظر سنجی  شده است. جهت سنجش همسویی نظرات کارکنان شرکت سایپا با موضوع مورد پژوهش از ابعاد و شاخص‌های ؛ فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی سازمانی، اکتساب دانش، تعامل دانش بین اعضاء و کاربست دانش استفاده شده و نظر سنجی شده است و از آنجا که نگرش‌ها، باورها و ارزشهای افراد است که حرف آخر را می زند و این مانع آن قدر سخت و مقاوم است که " استیو الیس" از آن به عنوان نابودگر واقعی نام می برد ؛  بعد فرهنگی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است وطبق نتایجی که در این پژوهش بدست آمده، گویای این واقعیت است که با شرایط موجود سالن رنگ شرکت سایپا پیاده سازی مدیریت دانش با در نظر گرفتن ملاحظاتی وجود دارد و از نظر فرهنگی بیشتر پرسش شوندگان پاسخ آری داده اند و در بعضی از شاخص‌ها پاسخ‌ها متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها