بررسی راهکارهای ارتقا نقش و مشارکت شهروندان در بهبود ارائه خدمات جایگاه سوخت مطالعه موردی خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

2 استادیار و هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی راهکارهای ارتقا نقش و مشارکت شهروندان در بهبود ارائه خدمات جایگاه سوخت مطالعه موردی خراسان شمالی پرداخته شده است . تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهرستان شیروان می‌باشد. حجم بهینه نمونه با استفاده از فرمول کوکران مساوی با 267 نفربراورد شد.روایی پرسشنامه از طریق پنل متخصصین و پایایی پرسشنامه از طریق ازمون الفای کرونباخ حدود 8/95% محاسبه شد. در تحقیق حاضر از آزمون آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری استفاده شده است، ابتدا نحوه توزیع متغیرهای هر یک از سئوالات مربوط به فرضیه‌های پژوهش، مطرح و سپس با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی بـه تجــزیـه وتحلیل تـوصیفی هــر یک از متغیرهــای پژوهش پرداخته شده است. داده‌های حاصل از این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی مثل : توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین یک جامعه(t-test) استفاده شده است. لازم به توضیح است که بخش عمده تحلیل داده‌ها به وسیله برنامه کامپیوتری spss انجام شده است .نتایج نشان داد استفاده از خدمات بهتر سوخت (کارت سوخت) میزان مشارکت مشتریان را بالاتر از حد متوسط می‌نماید، استفاده از خدمات بهتر سوخت (کارت سوخت) میزان اعتماد مشتریان را بالاتر از حد متوسط می‌نماید، استفاده از خدمات بهتر سوخت (کارت سوخت ) میزان تعهد مشتریان را بالاتر از حد متوسط می‌نماید.

کلیدواژه‌ها