مطالعه‌ی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر کشف، جمع‌آوری و انتشار دانش در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت پردیس علوم و تحقیقات خوزستان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران و گروه مدیریت واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر کشف، جمع‌آوری و انتشار دانش کارکنان ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ستادی، مدیران میانی و رؤسای واحدهای اجرایی ادارات ستادی شرکت به تعداد 533 نفر می­باشد که 223 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه رهبری تحولی باس و اولیو، پرسشنامه خلاقیت کارکنان رندسیپ می‌باشند. روایی ابزار­گردآوری اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به میزان مقدار 2χ به درجه آزادی 71/1 می­باشد. میزان RMSEA (برابر با 067/0) و شاخص­های GFI (برابر با 97/0)، AGFI (برابر با 94/0)، NFI (برابر با 98/0)، NNFI (برابر با 99/0) و CFI (برابر با 99/0) مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 89/0مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از برنامه آماری Lisrel و Spss و آزمون آلفای کرونباخ تحلیل شدند. بر اساس یافته‌ها رهبری تحول‌گرا بر کشف، جمع‌آوری و انتشار دانش کارکنان این شرکت تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها