تحلیل کیفی درگیری های خیابانی (مورد مطالعه: شهر سنندج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری ازجرم

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز

3 دکتری جامعه شناسی و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

آسیب های اجتماعی از حالت های نابسامانی اجتماعی حکایت دارند که اثرات بسیاری بر حرکت جوامع در مسیر طراحی شده بر جای می گذارند. از جمله آسیب هایی که در در سال های اخیر در جهان و ایران و البته کردستان روند رو به رشدی داشته است، وقوع پدیده نزاع های خیابانی به ویژه نزاع های همراه با خشونت بوده است که پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی-سیاسی بسیاری به بار می آورد. از این رو مطالعه حاضر در پی بررسی وضعیت نزاع های خیابانی و عوامل و مولفه های موثر در بین شهروندان بر آن برآمده است. روش نوشتار حاضر کیفی با رویکرد داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در آن تعداد 15 نفر از افراد درگیر در نزاع های خیابانی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کـرده انـد. داده- های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسـه ای مداوم استراوس و کوربین برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر مصاحبه با افراد درگیر در نزاع های خیابانی حاکی از آن است که عوامل زمینه ای از جمله محل سکونت، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و تحصیلات فرد و والدین، مولفه های مهیاکننده شرایط نزاع و درگیری در سطح شهر سنندج بوده اند. علاوه بر آن عوامل تسهیل کننده ای نیز وجود داشته اند که با ارتباط متقابل با عوامل زمینه ای نامساعد امکان شکل گیری نزاع را بیشتر کرده است از جمله آن ها و مهترین آن فقر فرهنگی و نبود و فقدان کنش ارتباطی و تفاهمی مورد نظر هابرماس است که در بسیاری موارد چالش های بی اهمیت و کم ارزش را به واسطه فقدان توانایی گفتگو به نزاع و خشونت های فیزیکی و در پاره ای از موارد منجر به جرح مبدل کرده است. ...

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1398