بررسی رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اهمال کاری تحصیلی با رفتارهای پرخطر مورد مطالعه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر میاندوآب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اهمال کاری تحصیلی با گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه (دختر و پسر) شهر میاندوآب انجام شده است. از آنجا که این پژوهش سعی در یافتن الگوی روابط ساختاری بین سازه‌های مختلف دارد روش آن از نوع مطالعات علی و همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل 4779 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه (دختر و پسر) شهر میاندوآب است که به صورت خوشه‌ای و با کمک جداول تعیین حجم نمونه تعداد 500 نفر به عنوان نمونه اماری انتخاب شده‌اند. ابزار سنجش نیز پنج پرسشنامه مجزا شامل؛ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اهمال کاری تحصیلی وگرایش به رفتارهای پرخطر بوده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیات نشان داده که در فرض اول؛ طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دختر وپسر) شهر میاندوآب، نقش دارند و در فرض دوم؛ اهمال کاری تحصیلی نیز در پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره دوم متوسطه نقش دارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 03 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 تیر 1398