الگوی ساختاری روابط بین ویژگی‫‌های شخصیتی، کیفیت زندگی و امید به زندگی با میانجیگری سرسختی روانشناختی در بیماران قلبی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

 با توجه به اطلاعات سازمان بهداشت جهانی بیماری‌های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می‫شود و مردم جهان بیش از هر چیز، بر اثر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‫دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی الگوی ساختاری روابط بین ویژگی‫های شخصیتی، کیفیت زندگی و امید به زندگی با میانجیگری سرسختی در بیماران قلبی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ انجام شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ روش بررسی ‬پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل 250 نفر از بیماران قلبی بستری و سرپایی سه ماهه اول سال 1397شهر همدان بود که با شیوه نمونه‫گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های مقیاس سخت رویی کوباسا(1979)،کیفیت زندگی(واروشربون،1992) ،پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری،1992)و پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا و مک کری،1992)بود.‬داده ها با استفاده از ازمون SPSS-22 و AMOS-22 تجزیه و تحلیل شد.‬‬‬‬‬‬‬‬ نتایج نشان داد ضرایب متغیرهای امید به زندگی و ویژگی‌های شخصیتی به ترتیب با ضرایب استاندارد 249/0 و 386/0 با سخت‫رویی بیماران قلبی رابطه معنی‫داری داشت. با توجه به یافته های این پژوهش برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بیماران در مراحل اولیه و در حین درمان برای آموزش (امید درمانی) و اصلاح تیپ شخصیتی بسیار مفید و بازدارنده از تشدید بیماری است.

کلیدواژه‌ها