ارائه الگوی مدیریت استعداد برای کارکنان دانشگاه شاهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 3. استاد،گروه مدیریت آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استعداد برای کارکنان دانشگاه شاهد انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است.جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی می باشد. که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه مدیریت انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم نیمه سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی مدیریت استعداد تنظیم شده بود، شکل گرفته است. برای این کار ابتدا الگوها، یافته ها، مطالعات، تئوری ها بررسی گردید. سپس توسط کد گذاری باز شاخص‌ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری فرم نهایی مصاحبه برا ی 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق اشباع نظری به دست آمد. به کمک بررسی تعیین ضریب نسبی روایی و شاخص مرکزی (میانگین) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که مهم ترین دسته شاخص تاثیرگذار بر ارتقاء الگوی مدیریت استعداد، دسته «تعالی» است که شامل شاخص های: مدیریت مسیرشغلی، جانشین پروری، تعهدسازمانی است. پس از آن، دسته «جذب» متشکل از شاخص هایی: شناسایی، انتخاب و بکارگیری قرار دارد. در نهایت مدل شاخص های موثر بر الگوی مدیریت استعداد که شامل 13 شاخص در پنج دسته اصلی؛ «جذب»، «نگه داشت»، «آموزش و بهسازی»، «مدیریت عملکرد»، «تعالی» تدوین شد که در این مدل، میانگین هر دسته و ترتیب اهمیت شاخص ها در هر دسته نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها