بررسی مولفه ها و شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 3) گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مدارس با تاکید بر روش آمیخته است که با ترکیب روشهای تحقیق کیفی و کمی مناسب صورت گرفت. جامعه آماری در مرحله کیفی 50 نفر از متخصصین مدیریت آموزشی و صاحبنظران حوزه ارزیابی عملکرد بودند که برای انتخاب نمونه آماری از روش هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری مدیران متوسطه خراسان رضوی به تعداد 1980 نفر بودند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 322 نفر تعیین شد، و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر جمعی از متخصصان و کارشناسان مربوطه به دست آمده و اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ) با اجرای آن بر روی 40 نفر از مدیران 92/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه مولفه های ارزیابی عملکرد مدارس از جمله؛ مدیریت و رهبری، امور اداری و مالی، فرآیندهای یاددهی- یادگیری و برنامه های اثربخش، برنامه محوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت فضای فیزیکی و تجهیزات و امکانات آموزشی، توانمندسازی معلمان و کارکنان، فعالیت‌های مکمل، فوق برنامه و پرورشی و مشاوره‌ای، نظارت و راهنمایی و ارزشیابی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی، تعامل با محیط بیرون مدرسه و کسب تجارب، بستر سازی وتوسعه فرهنگ مطالعه وتحقیق وپرورش خلاقیت، بستر سازی وتوسعه فرهنگ مطالعه وتحقیق وپرورش خلاقیت تربیت بدنی، بهداشت و سلامتی، مشارکت کارکنان، اولیاء و دانش‌آموزان در امور مدرسه معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها