بررسی مقایسه‌ای‌ میزان‌ شایستگی‌ مهارتهای‌ تدریس‌ اساتید دانشگاه‌های‌ پیام نوراستان اصفهان به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ ارتقاء کیفیت‌ آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای‌ میزان‌ شایستگی‌ مهارتهای‌ تدریس‌ اساتید دانشگاه‌های‌ پیام نوراستان اصفهان به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ ارتقاء کیفیت‌ آموزشی به روش توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های‌ پیام نوراستان اصفهان در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند که تعداد 175 نفر از اساتید و 500 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با 22 گویه می باشد.در پژوهش حاضر روایی صوری پرسشنامه با استفاده از اعضای جامعه آماری و روایی محتوایی پرسشنامه نیز توسط برخی از اساتید دانشگاه پیام نور مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( 82/0) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSpss ( آزمون T تک نمونه ای ، آزمون t دوگروه مستقل و آنالیز واریانس) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مرتبه علمی، گذراندن دوره های آموزشی و سابقه خدمت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ، ضمن تدریس ، پس از تدریس) تاثیرگذار می باشد ولی رشته تحصیلی و جنسیت بر مهارتهای تدریس (پیش از تدریس ، ضمن تدریس ، پس از تدریس) تاثیرگذار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها