طراحی مدل خط مشی گذاری مطلوب سازمان کارآفرین پرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 گروه ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

امروزه برای غلبه بر مشکلات و تهدیدات که متوجه سازمان ها است تنها یک راه حل کارساز است و آن هم ایجاد بستر کارآفرینی سازمانی در سازمان ها می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق، طراحی مدل خط مشی گذاری مطلوب سازمان کارآفرین پرور است. روش این تحقیق، به دلیل توالی روش کیفی و کمی، آمیخته متوالی است. در بخش کیفی، جامعه آماری این تحقیق، خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت، مدیران با تجربه نظام اداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 15 نفر از صاحب نظران از جامعه آماری مذکور شناسایی شدند و به صورت نیمه ساختار یافته با آن ها مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری این تحقیق، روسای اتحادیه های صنفی اتاق های اصناف خراسان رضوی به تعداد 850 نفر است که تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 265 نفر محاسبه و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد که داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت، ابعاد و مولفه های سازمان کارآفرین پرور، عوامل مرتبط با سازمان کارآفرین پرور و موانع و تنگناهای سازمان کارآفرین پرور شناسایی شد و تاثیر هر کدام از این ابعاد بر خط مشی های سازمان کارآفرین پرور مورد تایید قرار گرفت

کلیدواژه‌ها