شناسایی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان پویا، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در حال رشد است. کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی استان اصفهان به روش کمی و میدانی انجام شده و جامعه آماری تحقیق حاضر را دست اندرکاران تربیت بدنی و گردشگری استان اصفهان که در امور مربوط به گردشگری ورزشی در استان فعالیت می‌کنند تشکیل می‌دهند. نمونه آماری در این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری از طریق جدول کرجسی مورگان برآورد شد که حجم نمونه شامل 132 نفر است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شده‌اند که از این تعداد 82 نفر تربیت بدنی و 50 نفر گردشگری انتخاب و 150 پرسشنامه را بین دست اندرکاران ورزش و گردشگری توزیع کرده و پرسشنامه‌های تکمیل شده را جمع آوری کرده و مورد تحلیل قرار داد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه دست اندرکاران ورزشی و گردشگری در رابطه با عوامل سوق دهنده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین استان اصفهان با دارا بودن از ارزش‌های تاریخی و سنتی متعلق به دوران پیش از میلاد و نقش و جایگاه این استان در توسعه ورزش کشور، جایگاه ویژه‌ای را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1398