رابطه بین سبک زندگی و نشاط اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی ، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سبک زندگی و نشاط اجتماعی جوانان شهر بوشهر است. با توجه به اینکه در آمار مربوط به نشاط ایران رتبه پایینی در مقایسه با بسیاری از کشورها دارد بررسی این موضوع و یافتن رابطه با سبک زندگی قابلیت پژوهش دارد. در این مطالعه سبک زندگی با توجه به نظریات گیدنز و بوردیو در چهار بعد مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه گذران اوقات فراغت، مصرف فرهنگی، میزان پایبندی به فرایض مذهبی، استفاده از فناوری های ارتباطی جدید از ابعاد مشخص شده برای سبک زندگی است. در مورد نشاط اجتماعی نیز با توجه به نظریه سلیگمن مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش با روش کمی و با تکنیک پیمایش انجام شده، حجم جامعه آماری طبق آخرین سرشماری سال 1390 با جمعیت 76084 و با حجم نمونه 385 نفر در میان جوانان شهر بوشهر در رده ی سنی 15 الی 29 سال با روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انجام شده است. با توجه به یافته های به دست آمده سه بعد از ابعاد سبک زندگی شامل اوقات فراغت، مصرف فرهنگی و پایبندی به فرایض مذهبی دارای همبستگی معنا داری با نشاط اجتماعی است. همچنین مشخص شد که سبک زندگی دارای همبستگی معناداری با نشاط اجتماعی است.

کلید‌ واژه‌ها: نشاط، لذت، ،سبک زندگی، رضایت‌مندی از زندگی

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1398