تبیین بهره وری سازمانی مبتنی بر مدیریت کرامت انسانی و وفاداری سازمانی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

در مقاله حاضر رابطه میان مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و وفاداری سازمانی با بهره وری سازمانی در بین کارکنان اداره کل زندانهای استان آذربایجانشرقی در سال 1397 تبیین شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل زندانها به تعداد 330 نفر بود که 153 نفر پس از شناسایی پرسشنامه های مخدوش؛ به روش نمونه گیری طبقه ای- نسبتی با فرمول کوکران انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده بهره‌وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)، مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی فروتنی و بحرانی(1396) برگرفته از مدل نژاد سلیم(1388) و وفاداری سازمانی رابینز (2001) Robbins (2001) با اعتبار محتوایی و پایایی 95/0 برای بهره‌وری، پایایی 93/0 برای کرامت انسانی و 91/0 برای وفاداری سازمانی انجام شد. نتایج حاصل از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین کرامت انسانی و شاخصهای آن و همچنین بین وفاداری سازمانی با بهره‌وری سازمانی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین کرامت انسانی با وفاداری سازمانی کارکنان رابطه مستقیم معنی داری مشاهده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد: ابعاد مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی شامل کرامت ذهنی و روانی- کرامت رفتاری- کرامت عملکردی و کرامت جسمی و وفاداری سازمانی به میزان 55 درصد بهره‌وری سازمانی کارکنان را تبیین می کنند که وفاداری سازمانی با 351/0 = β ؛ کرامت ذهنی و روانی با 3333/0 = β و پس از آن کرامت جسمی با 259/0 = β سهم معنی داری داشتند(05/0> p).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 26 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1398