گوشی های هوشمند و نقش حمایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 1- استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بجنورد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد تشکیل می دادند که مطابق جدول کرجسی و مورگان (1972) برای تعداد 1300 نفر، تعداد 297 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه کوهی( 2009 )، حمایت اجتماعی ((MOS شربورن و استوارت (1991) و پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد که روایی آن ها از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه 81/0، پرسشنامه حمایت اجتماعی 61/0 و برای پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی85/0 برآورد گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس چندمتغیره با نرم افزار spss تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تاثیر تعامل بین جنسیت و کاربست شبکه های اجتماعی مجازی بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان معنی دار نیست اما تاثیر جداگانه ی جنسیت بر خودکارآمدی تحصیلی

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1398