تحلیل رونق تولید براساس کارایی اقتصادی و اجتماعی (مورد مطالعه :شرکت روغن موتور نانو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان،

3 استاد مکانیک سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران.

چکیده

کارایی یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بوده و ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.هدف از پژوهش حاضر تحلیل رونق تولید براساس کارایی اقتصادی و اجتماعی ( مورد مطالعه: شرکت روغن موتور نانو ) می باشد.برای ارزیابی کارایی فنی نانو روغن ها چندین شاخص مهم در این صنعت، قبل از افزودن مواد نانو و بعد از افزودن آن، اندازه گیری شده و کارایی آن با توجه به میزان ضرایب اهمیت هر یک از شاخص ها ارزیابی گردید. به منظور ارزیابی کارایی اقتصادی نانو روغن ها، میزان کارکرد هر دو محصول با توجه به بهای تمام شده آنها بررسی شده و برای ارزیابی کارایی اجتماعی نانو روغن ها نیز شاخص مورد بررسی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا بوده است. روش آزمون در این تحقیق روش مقایسه زوجی داده ها، با توجه به ضرایب اهمیت می باشد. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره وری روغن موتور نانو در صورت استفاده از تکنولوژی نانو در فرآیند تولید بوده که با تغییر تکنولوژی و حرکت به سوی نانو سازی روغن موتور با افزایش 55 درصدی بهای تمام شده محصول، کارایی اقتصادی تولید کننده به میزان 89/4 درصد کاهش، کارایی اقتصادی مصرف کننده به میزان 40 درصد افزایش و کارایی اقتصادی محیط زیست به میزان16 درصد افزایش یافته است. بنابراین مطابق با مدل کارایی اجتماعی ارائه شده، با تجمیع کارایی اقتصادی تولید کننده، مصرف کننده و محیط زیست می توان نتیجه گرفت که کارایی اجتماعی نانو روغن ها به میزان 11/51 درصد افزایش یافته و می توانند موجب رونق تولید نیز گردند.

کلیدواژه‌ها