بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و گرایش به هویت ملی در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم اجتماعی .دانشکده مدیریت .دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

هویت یکی از مسائل مهم فراروی بشر امروز به شمار می رود به طوری که مسئله کشف خودوهویت خویش برای افراد مختلف اهمیت بسزایی دارد. به طورکلی هویت عبارت است از آنچه باعث تمایز یک فرد از فرد دیگر می شود.

با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش با استفاده از روش میدانی،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چه رابطه ای بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و هویت ملی وجود دارد؟جامعه آماری پژوهش حاضر شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای این شهر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
در جهت پاسخگویی به سؤال اصلی این پژوهش به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی چون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی و آگاهی اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و رابطه آن با هویت ملی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که میزان گرایش به هویت ملی در میان شهروندان شهر کرمانشاه بیش از حد متوسط می باشد و بین تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود دارد.
، آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1398