دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسی شهری در طراحی شهرک نمایشگاهی خودرو و تاثیر آن بر رشد اقتصادی شهر (نمونه موردی شهر گز برخوار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه معماری، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران

2 استادیار،گروه معماری، واحد نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی،نطنز،ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش می شود تا با بررسی مولفه های مورد نیاز در طراحی و مکانیابی شهرک نمایشگاهی خودرو، به راهکار های عملی و قابل کاربست جهت طراحی مناسب این گونه فضاها دست یافت. شهر گز برخوار در مرکز کشور به عنوان یکی از کانون های عرضه خودرو می باشد و به عنوان نمونه موردی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
1- طراحی شهرک نمایشگاهی در شهر گز برخوار اتومبیل راهکاری مناسب برای برطرف کردن معضلات شهری و معرفی نوآوری های صنعتی، اقتصادی و خدماتی به بازارهای مصرف می باشد.
2- طراحی شهرک نمایشگاهی مشاغل پر سر و صدا و مزاحم و آلوده از سطح شهر گز برخوار جمع کرده و باعث بهینه سازی در مصرف انرژی و وقت و همچنین زیبا سازی جداره شهر می شود.
روش انجام تحقیق با توجه به نیاز مردم به این پروژه کمی و کیفی است. در این روش، جامعه آماری کلیه نمایشگاه داران در شهر درگز برخوار می باشد. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 21 سئوال چهار گزینه‌ای بوده که روایی پرسشنامه به تأیید پنج نفر از متخصصان مرتبط رسیده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر 736/0 و از طریق روش دو نیمه کردن(اسپیلیت هاف) برابر 754/0 بدست آمده است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS-22 و آزمون تی یک طرفه استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که طراحی شهرک نمایشگاه اتومبیل راهکاری مناسب برای برطرف کردن معضلات شهری ترافیک و علاوه بر این موضوعات معرفی نوآوری های صنعتی، اقتصادی و خدماتی می باشد و مشاغل پر سر و صدا و مزاحم و آلوده از سطح شهر را جمع کرده و باعث بهینه سازی در مصرف انرژی و وقت و همچنین زیبا سازی جداره شهر می شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 07 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1398