اثربخشی آموزش بهزیستی زناشویی بر میزان دلزدگی زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد،گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر ،یزد،ایران

3 دانشیار، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی بهزیستی زناشویی بر میزان دلزدگی زناشویی زوجین بود. روش کار: این پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی زوجین شهر شیراز در سال 97 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 20 زوج درگروه آزمایش و 20 زوج در گروه کنترل است که از بین 65 زوجی که از میان 112 زوج ثبت نام کننده، نمره بالایی در پرسشنامه دلزدگی زناشویی اخذ کرده بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. پرسشنامه دلزدگی زناشویی به همراه اطلاعات دموگرافی آزمودنی‌ها جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی بر آن است که مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی و در مجموع مهارت‌های زناشویی، بهزیستی زناشویی را تشکیل و آموزش بهزیستی زناشویی بر کاهش میزان دلزدگی زناشویی زوجین اثر مثبت و معناداری دارد (05/0/ >P). نتایج: نتایج نشان می‌دهد که با کسب مهارت‌های زناشویی، طی یک فرآیند آموزشی در قالب افزایش مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی به عنوان بهزیستی زناشویی، می‌توان دلزدگی زناشویی زوجین را کاهش داد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1398