مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و ریتالین بر کاهش مشکلات رفتاری و توجه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه (ADHD)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران.

2 استادیارگروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای اثربخشی نوروفیدبک و ربتالین بر کاهش مشکلات رفتاری و توجه کودکان ADHD بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان 8 تا 14 ساله ای بود که به مرکز پارند شهر تهران مراجعه کردند. نمونه آماری36 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی ساده در 2 گروه درمانی (نوروفیدبک، دارودرمانی) و 1 گروه کنترل جایگزین شدند. درمان نوروفیدبک طی 10 هفته و هر هفته سه جلسه 45 دقیقه اجرا شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه تشخیصی اختلال فزون کنشی/ نارسایی توجه کانرز، فرم ارزیابی رفتاری آخنباخ و آزمون توجه گرینبرگ و دپوی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل‌های توصیفی، همبستگی و تحلیل کواریانس چندگانه توسط نرم‌افزارSPSS نسخه 23 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری توانسته است نشانه‌های پرخاشگری، قانون شکنی و علائم AD/HD را کاهش دهد. در صورتی که دارو درمانی تنها در زمینه پرخاشگری توانسته بود بهبود معناداری را نسبت به گروه کنترل به وجود آورد. تفاوت معناداری بین دو شیوه درمانی در هیچ یک از این سه زیرمقیاس‌ مشاهده نگردید. همچنین نتایج نشان داد که نوروفیدبک در بهبود متغیرهای توجه موثر بود. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر نوروفیدبک بر کاهش مشکلات رفتاری و افزایش توجه کودکان و ریتالین بر کاهش بیش فعالی، ترکیب این دو درمان می تواند اثر بخشی بالایی داشته باشد. همچنین نوروفیدبک بدلیل نداشتن عوارض جانبی و ماندگاری بالا، می تواند جایگزین درمان دارویی شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1398