بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

در دنیای امروز سازمان‌ها باید تمام توجه خود را به مهم‌ترین سرمایه خودشان، یعنی همان دانش جلب کنند. مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها نزدیکترین گروه به انسان‌ها درون سازمان است. بخش بزرگی از دانش در درون افکار انسان‌های سازمان قرار دارد که مدیریت دانش وظیفه تسخیر و ذخیره‌سازی این دانش را در پایگاه‌های دانش بر عهده دارد. در این میان واحد منابع انسانی به دلیل نزدیکی به افراد سازمان عاملی مهم و کمک کننده به مدیران دانش سازمان محسوب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در تعییت و تبیین استراتژی‌های لازم در مدیریت منابع انسانی است. از این‌رو این مطالعه در سال 1397 با مرور منابع و مقالات منتشرشده و در دسترس داخلی و خارجی مرتبط با مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و جستجو در بانک‌های اطلاعاتی انجام گردید. محدوده زمانی انتخاب مقالات سال‌های 2015 تا 2018 بود. بررسی مفاهیم و رده بندی‌های موجود در زمینه مدیریت دانش نشان می‌دهد که طیف متنوعی از نظرات ودیدگاه‌ها در این حوزه وجود دارد اما نکته کلیدی این است که در هر جامعه و سازمانی، فاکتورهای پیاده-سازی سیستم مدیریت دانش، می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1398