سنجش تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی شرکت بیمه ما)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران شرکت بیمه ما پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران در شرکت بیمه ما می‌باشد. در این مطالعه در ابتدا اطلاعات مورد نظر جهت بررسی مفاهیم تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران و تدوین ادبیات و سوابق قبلی پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری و جمع بندی گردید و سپس به روش پیمایشی پرسشنامه‌های تنظیم شده جهت سنجش تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران در شرکت بیمه ما توزیع و جمع آوری شد و نتایج حاصل از پرسشنامه های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که می‌توان با توسعه رویکرد سیستمی شامل ابعادی چون بازخورگرایی، فرضیه‌گرایی، تفکرچرخه‌ای و کل گرایی به جای بهینه‌سازی بخشی، عملکرد مدیران شرکت مورد مطالعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1398