ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی به توجه به نقش مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناش کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اماکن ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی به توجه به نقش مدیریت دانش در دارات ورزش و جوانان استان تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان تهران تشکیل می‌دهند(316=N). نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود، که با توجه به جدول مورگان 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها در این پژوهش، از پرسشنامه سرمایة اجتماعی سازمانی «ناهاپیت و گوشال» (1998)، پرسشنامه مدیریت دانش لی و چوی(2003) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی حسینی (1390) استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها مورد تأیید اساتید قرار گرفت و پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی ارزیابی شد. در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده‌ها(طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 20 و Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. مدیریت دانش برای رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، نقش تعدیل‌گری دارد و از نوعِ میانجی جزئی است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1398