ارائه الگوی سواد رسانه ای مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سواد رسانه‌ای مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها آمیخته اکتشافی(کیفی و کمی) و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد(مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی(اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت) و مدیران خبره سازمانی به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند که با روش هدفمند گلوله برفی با انجام 20 مصاحبه، تشحیص محقق این بوده است که اطلاعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی را کلیه مدیران صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 421 نفر تشکیل داده اند که برای انتخاب گروه نمونه به مدد فرمول حجم نمونه مرگان و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 205 نفر از مدیران (35 نفر زن و 170 نفر مرد) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری در مقوله‌ها و مولفه ‌های پژوهش پیش رفت و سپس با تصمیم محقق متوقف شدند. در نهایت پس از جمع‌آوری اطلاعات از بخش‌های مصاحبه و بررسی منابع، در این مرحله از روش داده بنیاد و کدگذاری(باز، محوری و انتخابی)، برای طبقه بندی داده‌ها استفاده شد. در بخش کیفی برای تعیین اعتبار درونی(قابلیت اعتبار) یافته‌ها، علاوه بر اینکه داده‌ها با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، منابع، مصاحبه با افراد کانونی انتخاب و تأیید شدند،

کلیدواژه‌ها