ارزیابی نقش واسطه ای قضاوت اخلاقی در تاثیر رهبری تحولی-تبادلی مدیران و اثر بخشی مدرسه بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران مقاطع متوسطه شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی ، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

مطالعه حاضر در راستای ارزیابی نقش واسطه ای قضاوت اخلاقی در تاثیر رهبری تحولی-تبادلی مدیران و اثر بخشی مدرسه بر پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران مقاطع متوسطه شهرستان ارومیه انجام گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحقیقی توصیفی است و از حیث ماهیت، تحقیق همبستگی است، جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دبیران مقاطع متوسطه شهرستان ارومیه است که در سال تحصیلی 1394 – 1395 مشغول به فعالیت بودند. حجم کل جامعه 2200 نفر بوده است که از این تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند، برای تحقق اهداف تحقیق حاضر سه فرضیه اصلی تدوین گردید که جهت تایید یا رد فرضیه‌ها ازآزمون رگرسیون و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد، نتایج بررسی حاکی ازآن است که رهبری تحولی-تبادلی مدیران تأثیر مثبت و معنی‌داری بر قضاوت اخلاقی دارد. همچنین اثر بخشی مدرسه بر قضاوت اخلاقی موثر می باشد و قضاوت اخلاقی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پیشرفت تحصیلی دارد. و در نهایت با وجود نقش واسطه ای قضاوت اخلاقی، اثر رهبری تحولی-تبادلی مدیران و اثر بخشی مدرسه بر قضاوت اخلاقی را افزایش می دهد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1398